WHO
WE ARE
จากปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุจากมนุษย์
มีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ร่วมกับ AIS จัดตั้ง SDG Lab (Sustainable Development Goals Lab) ขึ้นที่อุทยานเรียนรู้ป๋วย
100 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นห้องแล็ป
หรือห้องปฏิบัติการ
ในการทำโปรเจ็คท์
ที่มุ่งแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการขนาดเล็ก ใช้งบประมาณน้อย
แต่เกิดผลมาก
tatiana
SDG LAB
เอไอเอสพร้อมสนับสนุน
เทคโนโลยี 5G
และดิจิทัลโซลูชั่น
เพื่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
SDG Lab
เพื่อมุ่งสู่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนไทย
และการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อลด
ผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
ที่เกิดจาก
ภาวะโลกร้อน
ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
SDG LAB
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
CEO Advanced Wireless Network (AIS) Co., Ltd.
SDG LAB
tatiana
SDG LAB
เมื่อโลกเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในยุค
Digital Disruption
เราต้องพร้อม
ปรับตัว
และพัฒนาตัวเอง
ให้มี
New ability
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยู่เสมอ
เพื่อรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลง
ของโลก
พร้อมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
ทางธุรกิจ
ที่คำนึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
SDG LAB
คุณปรัธนา ลีลพนัง
CCBO Advanced Wireless Network (AIS) Co., Ltd.
SDG LAB
ภายใน lab ประกอบด้วย
ENTRANCE
MEETING ROOM
DEMONSTRATION SPACE
MINI MAKERSPACES
MAKERSPACES
CO-WORKING SPACE
EVENT SPACE I
ENTRANCE
CO-WORKING SPACE
EVENT SPACE II