SMART FARM
กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางพืชผลอย่างมาก
1
พื้นที่การเกษตรจะเปลี่ยนไป และผลผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป
2
ปริมาณน้ำที่จะนำมาใช้ในการชลประทานได้ จะลดลง
3
ทำให้สูญเสียพื้นที่เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลและน้ำจะมีความเค็มมากขึ้น
4
ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะจะทำให้อุณหภูมิของน้ำ กระแสน้ำ การไหลของน้ำจืด และการหมุนเวียนของธาตุอาหาร เปลี่ยนแปลงไป
SDG LAB
ปัจจัยทางธรรมชาติที่เราต้องพึ่งพาในภาคการเกษตร เช่น น้ำ ที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำเกษตร ดังเช่นการเกษตรยุคแบบดั้งเดิม จะเป็นการรดน้ำตามประสบการณ์ของเกษตรกร จนบางครั้งอาจมีการให้น้ำมากเกินความต้องการของพืช ดังนั้นเทคโนโลยี SMART FARM จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการใช้น้ำในภาคการเกษตรที่เหมาะสมขึ้น โดยใช้ส่วนที่เรียกว่าเซ็นเซอร์เข้าตรวจสอบสภาพความชื้น อุณหภูมิของดิน และส่งค่าให้ระบบวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SDG LAB
ifarm
ifarm
ifarm images
ifarm images
ระบบ
SMART FARM
1
2
ระบบวัดความชื้นในดิน บนแปลงผักแบบเปิดและระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ให้การดูแลแปลงผักขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะการจัดการน้ำและใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัววัดและส่งค่าให้ระบบคำนวณว่าดินมีความชื้น ตามที่พืชต้องการแล้วหรือไม่ หากดินชื้นพอ จะไม่ต้องรดน้ำ และเมื่อดินแห้ง ระบบจะสั่งการรดน้ำอัตโนมัติ
สถานีวัดสภาพอากาศ CO2, PM2.5 ในบริเวณโครงการ การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ จะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนไป และจะส่งผลกระทบ ต่อการเจริญเติบโตของพืชผลจึงมีการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะที่เกิดขึ้น
ifarm images
sec5_line_3
sec5_line_2
sec5_line_1
sec5_ic4_on
sec5_ic4_off
sec5_ic3_on
sec5_ic3_off
sec5_ic2_on
sec5_ic2_off
sec5_ic1_on
sec5_ic1_off
loT SENSOR
สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก
IoT CONTROLLER
เพื่อการควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ทางการเกษตรในแปลงปลูก
5G and CLOUD SMART FARM
เทคโนโลยี 5G และระบบ Cloud smart farm เพื่อการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล
“iFARM” ระบบ Smart farm
เทคโนโลยี “iFARM” ระบบ Smart farm ที่ให้เกษตรกร สามารถปรับเปลี่ยน ตั้งค่าการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ในฟาร์มได้อย่างง่ายดาย
แตกต่าง จากการทำเกษตร และ SMART FARM อื่นๆอย่างไร
การทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้ประสบการณ์ทำให้ผลผลิตไม่คงที่ และใช้ทรัพยากรในการเพาะปลูกสูง แต่ระบบของ AIS 5G iFARM จะทำให้ประหยัดแรงงาน ลดเวลา ลดการใช้น้ำในการเพาะปลูก
เมื่อเกษตรกรเริ่มมาใช้ระบบตั้งเวลาพืชก็ยังได้รับน้ำมากกว่าที่ควรได้ แต่ระบบ AIS 5G iFARM จะคำนวณว่าดินมีความชื้นเพียงพอไม่ต้องทำการรดน้ำ
การตั้งค่าของระบบ AIS 5G iFARM ที่เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยน ตั้งค่าได้อย่างง่ายพร้อมทั้งคำแนะนำของระบบ เมื่อพืชอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม