เชิญชวนเสนอโปรเจ็คท์ Climate Action @SDG Lab
อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคคลภายนอก ให้นำเสนอโครงการที่จะลงมือทำใน SDG Lab มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศเชิญชวนเสนอโปรเจ็คท์ Climate Action @SDG Lab โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ประเภทโปรเจ็คท์
การสร้างเครื่องมือต้นแบบ หรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก งบประมาณน้อย แต่ได้ผลมาก เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจจะเป็นการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์และมีเธน) ในเรื่องพลังงาน ขยะ การใช้ทรัพยากร หรือการ ดึงก๊าซเรือนกระจกกลับมาจากบรรยากาศ

ตัวอย่างโปรเจ็คท์ที่จะได้รับการพิจารณา เช่น
  1. เครื่องกำจัดเศษอาหารสำหรับครัวเรือนหรือสำนักงาน ที่มีกลไกง่ายๆ และราคาถูก เพื่อให้เกิดการแยกเศษอาหาร ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความเน่าเหม็นของขยะ และลดการปล่อยก๊าซมีเธนจากขยะ
  2. อุปกรณ์ติดตั้งบนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หรือระบบระบายความร้อนอื่นๆ เพื่อนำความร้อนหมุนเวียน กลับมาเป็นพลังงานอีกครั้ง
  3. พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่เปลี่ยนพลังงานจลน์มาเป็นไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานจลน์ในชีวิตประจำวัน เช่น กังหันปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจลน์จากการไหลของน้ำจากแทงค์น้ำบนดาดฟ้า
ขั้นตอนการคัดเลือก และงบประมาณสนับสนุน
  1. ผู้ที่สนใจอาจนำเสนอเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ให้เขียนแนวคิดโครงการสั้นๆ ไม่เกิน 1 หน้า A4 และส่งมาที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน อาคารป๋วย 100 ปี ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
  2. โปรเจ็คท์ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะนำเสนอในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ SDG Lab
  3. โปรเจ็คท์ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จะได้งบประมาณในการทำให้สำเร็จ ในวงเงิน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนและสิทธิใน การใช้สถานที่และอุปกรณ์ ใน SDG Lab
  1. โปรเจ็คท์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการมีสิทธิใช้สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน SDG Lab
  2. ระยะเวลาในการทำโปรเจ็คท์จนได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบคือ 3-6 เดือน ระยะเวลาอาจยาวนานกว่านี้ได้ ถ้าเป็นโปรเจ็คท์ที่มีความซับซ้อนมากและต้องใช้เวลา
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์